เกี่ยวกับหลักสูตร 

มีโอกาสทางอาชีพที่สดใสรออยู่สำหรับบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง   

หลักสูตรมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินลักษณะเฉพาะของระบบข้อมูลของแต่ละธุรกิจได้ ว่าระบบนั้นถูกออกแบบมาอย่างไร และสามารถนำระบบนั้นไปใช้ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้ 

หลักสูตรมุ่งเน้นการทำความเข้าใจการทำงานของระบบข้อมูล สามารถมองถึงองค์ประกอบ การออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้จะเป็นองค์ความรู้เรื่องความสำคัญของระบบข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร ออกแบบและแก้ปัญหาระบบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ   

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ 

 • International business event management
 • Business skills for event management
 • International festival and event management
 • Experience design and management for tourism, hospitality and events
 • Two option courses
 • Research methods
 • Dissertation

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อัตราค่าเล่าเรียน 

ค่าเล่าเรียน £14,690 หรือประมาณ 649,298 บาท สำหรับปีการศึกษา 2017/18 (ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5 ขึ้นไป ในสาขาวิชาใดก็ได้ แต่หากมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับภาษาอังกฤษ

มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ

สามารถทำงานได้ในทั้งบริบทวิชาการและในสนามธุรกิจ ในสาขาต่างๆ ดังนี้

 • Interactive systems design
 • Usability engineering
 • Information engineering
 • Software engineering
 • IT project management
 • IT consultancy
 • Networks design/analysis/management
 • IT security
 • Database design
 • Implementation