ข้อมูลหลักสูตร 

หลักสูตร Intercultural Business Communication เป็นการเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารของธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในเศรษฐกิจและการค้าของโลก เป็นเสมือนการก้าวข้ามวัฒนธรรมระหว่างลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มาจากประเทศ และชนชาติต่างๆ ทั่วโลก  

ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการสื่อสารต่างวัฒนธรรม และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการค้าขายข้ามชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจการท่องเที่ยว การค้า และการตลาดอีกด้วย

เรียนรู้ความเป็นมาของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจโลก และขยายโอกาสการเลือกสาขาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการเรียนที่เน้นบริบทนานาชาติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ และเมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะมีกระบวนการคิด และความเข้าใจในการสื่อสารธุรกิจระหว่างวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ประกอบด้วย 

วิชาบังคับ 

 • Intercultural business communication
 • Understanding language in the global workplace
 • Developing intercultural competence in the workplace
 • Advertising as cultural discourse
 • วิชาบังคับเลือก 2 วิชา
 • ระเบียบวิธีวิจัย 
 • วิทยานิพนธ์ 

วิชาเลือก

 • Global economic environment and marketing
 • Contemporary human resource management
 • Principles and practice of marketing
 • Marketing communications
 • Business skills for event management in the tourism industry
 • International business event management
 • Global marketing
 • Organisational change management
 • กรณีศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ 
 • ภาษาต่างประเทศ – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี

ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อัตราค่าเรียน 

ค่าเล่าเรียน £12,620 หรือประมาณ 557,804 บาท สำหรับปีการศึกษา 2017/18 (ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.2 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 2.5 ขึ้นไป ในสาขาวิชาใดก็ได้

หากคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง  

ระดับภาษาอังกฤษ

มีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน เช่น ผลสอบ IELTS (ประเภท Academic) ที่คะแนน 6.0 ขึ้นไป และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 5.5

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า กรุณาติดต่อทีมงานของเรา 

ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนกับเรา โปรดติดต่อ คุณ Subra Singaram ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางอาชีพ 

งานในธุรกิจการท่องเที่ยวนานาชาติ การค้าระหว่างประเทศ การตลาด และทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทต่าง ๆ ต้องการบุคลากรที่สามารถต่อรองและติดต่อการค้ากับลูกค้าต่างชาติได้ รวมถึงการทำการตลาด ฝึกอบรม และสนับสนุนการทำงานในบริบทนานาชาติได้ และยังสามารถทำงานสายวิชาการ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการทำงานวิจัย

หลักสูตร Marketing (MSc, various specialisms)